Puštuvani čitateli

najte se moučiti z uvim čitajnem

jer vam stoga nebu tak i tak niš,

niš nete razmeli ak niste mej nami,

murate male živeti na temi kraji

i biti z ljudmi z toga kraja.

Morem Vam same reći da ak boute nejgda

došli sim k nam ,

najte biti stravu da ste nekam došli

gde je vrak rekel laku nuč,

naišli boute na koj kakve ljude ,

ali same morem reći ak se pugubite

dujdete

na vatrugasne dvurišće i

pitajte za nekuga,

majm se bu pumogle.

V selu ima unije teri vuliju vatrugasce

a bogme ima i unije teri baš i ne,

a tije Vam bodu majm rekli da stoga nebu

niš i niš nije.

Same ijeju kubase i odujke pečeju

na tuđi račun i tuđu mouku.

Je istina da ijeme kubase

ali zajne vrime i ne jer su nam bolši odujki ,

al bogme morem reći

i usoudim se reći da sme to i zaslužili

a oni teri misliju da pripadaju vutu ekipu

same nek dujdeju

k nam pak bume skup istuga kvara delali.

Dragi poutniki,

Muravčani su specifični ljudi,

tak Vas boudu pušputali

ali ak treba pumojči

sene boudu pumogli jen drugumu.

Bile je već koj kakvije priliki

gde sme se si uverili da je tak.

Koj se pak tiće vatrugascuf,

je

oni su v selu ud nejgda

a i mužika vatrugasna

navek je bila sejgde

i okule igrala pu našemi sousedni mesti

na koj kakvemi feštami

a bome i na sprevudi

i poune pout nisu nikumu ni lipe zeli

za svoje koj su udigrali.

Kak get sme zločesti unda sme vute zlučestuće

i kud-a svega napravili,teri sad broji uku (60)

šezdeset članuf

teri tancaju i igraju.

Poune sme penez žepa sneli da bi to mogle živeti .

Kud još navik živi i hojdi okulu pu nastupi

i v Zagrebu i van Zagreba.

I stoga su se neki Muravčani zusmejavali

da bu to trajale od ripnuga pukajna du ubrezavajna,

pak nije baš tak

sene traje još jen dan više.

A koj da velim,

niš nem rekel nute se skup.

Čujte me ljudi ,

same dujdite sim

a pugotuve kad Vas zuveme,

nebu vam žal

jer si boute stvarne pučinuli mej nami

i male se boute meknuli ud našuga

Hrvatskuga jala.

Čeka me Vas.

Muravečki vatrugasci

(autor)